Step1: 請在元大首頁,連結至【客服中心】;點選【憑證專區】;點選【憑證匯出】選項後,請登入身份證及網路密碼
 
   
Step2: 請輸入一組您自訂的【檔案密碼】,再點選【憑證匯出】
 
   
Step3: 選擇存放的【磁碟機】,再自設【檔案名稱】後,點選【儲存】
 
   
Step4: 匯出成功的訊息視窗,請點【確定】代表數位憑證完成匯出。